Registrační formulář

Byrokratizace vědy

Zasílat avíza

Zasílat avíza a pozvánky


Souhlas s podmínkami

Organizátorem akce je společnost MAFRA, a.s. se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 1328. Není-li výslovně uvedeno jinak, není vstup na akci pro účastníky zpoplatněn.

Organizátor si vyhrazuje právo registraci kdykoliv ukončit, dále registraci jednotlivých přihlášených osob či celou akci (a to i když budou potvrzeny) kdykoliv zrušit. O zrušení registrace či akce Vás budeme vhodným způsobem informovat. Organizátor si vyhrazuje neumožnit účast na akci či z účasti v průběhu akce vyloučit osoby podnapilé či jinak nezpůsobilé k účasti na akci či osoby rušící průběh akce. Pořizování fotografií a zvukových či obrazových záznamů na akci je možné pouze s předchozím souhlasem organizátora.

Nakládání s osobními údaji

Údaje uvedené v přihlášce budou využity pro účely organizačního zajištění akce, pro zajištění její bezpečnosti a pro účely vyúčtování akce s obchodními partnery organizátora. Tyto údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu nejvýše 4 let po skončení akce, není-li dále stanoveno jinak. Údaje budou předávány nebo zpřístupňovány pouze osobám, které se budou podílet na organizování akce, případně spoluorganizátorům/partnerům akce a to za výše uvedenými účely. Dále mohou být zpřístupněny právním, účetní a daňovým poradcům organizátora anebo výše uvedených osob nebo jejich auditorům, případně orgánům veřejné správy v případech stanovených zákonem.

Osobní údaje jsou poskytovány MAFRA, a.s. dobrovolně, bez jejich poskytnutí ovšem nemusí být vstup na akci umožněn.

Upozorňujeme, že na akci mohou být v obvyklém rozsahu pořizovány obrazové, zvukové anebo zvukově-obrazové snímky a záznamy z veřejných prostor akce, které mohou být následně po neomezenou dobu zveřejňovány za účelem zpravodajství o akci, propagace konání dalších akcí, propagace organizátora, spoluorganizátora či partnerů akce a za dalšími obdobnými účely.

Poskytnuté kontaktní údaje může organizátor rovněž použít k poskytování nabídky dalších služeb organizátora a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to do doby odvolání souhlasu.

Informujeme všechny registrované, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má každý subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Souhlas s podmínkami